NA PODLESÍCH
Kategorie ochrany: Přírodní rezervace
Rok vyhlášení: 1982
Výměra: 2,23 ha
Katastrální území: Hrutov

Chráněné území je ukázkou přirozeně vyvinutých vlhkomilných a mokřadních porostů podhorských luk. Leží na nivě bezejmenného pravého přítoku říčky Brtnice, a to v oblasti jeho prameniště. V podélné ose louky probíhá souvislý pruh dřevin lemující tok a na ploše, kde stagnuje voda, roste skupina olší.

Vegetační kryt tvoří společenstva vysokobylinných druhů vlhkých luk s mnoha druhy ostřic. Významný je výskyt chráněných druhů rostlin: vstavače májového, bradáčku vejčitého, vrby rozmarýnolisté a vachty trojlisté. Rozchodník pýřitý a kruštík bahenní se zde od roku 1989 nevyskytují. Současný management by měl obnovit podmínky pro jejich možný návrat.
Zpět


© 2007 Jules