OPATOVSKÉ ZÁKOPY
Kategorie ochrany: Přírodní rezervace
Rok vyhlášení: 1988
Výměra: 15,42 ha
Katastrální území: Opatov

Je to jeden z posledních existujících komplexů prameništních, vlhkých až mokrých, zčásti zrašelinělých luk v regionu. Lokalitu tvoří dvě samostatné luční enklávy s několika menšími rašelinnými tůňkami a porosty vrb uvnitř smrkového lesního komplexu, který se nazývá V zákopech. Vegetaci tvoří porosty jednosečných vlhkých luk se zbytky ostřicovo-mechových společenstev.

Z kategorie silně ohrožených druhů rostlin se tu vyskytuje všivec lesní, z kategorie ohrožených prstnatec májový, hadí mord nízký, zábělník bahenní a vrba rozmarýnolistá. Dále zde rostou četné mokřadní druhy jako např. blatouch bahenní, děhel lesní, kozlík dvoudomý, krabilice chlupatá, kuklík potoční, mochna nátržník, několik druhů ostřic a přesliček, sasanka hajní, straček potoční, škarda bahenní, violka bahenní a mnohé další. Na lokalitě se nalézají také různé druhy mechorostů včetně rašeliníků. V minulosti se na daném území vyskytovaly také rosnatka okrouhlolistá a rozchodník pýřitý.
Zpět


© 2007 Jules