URBÁNKŮV PALOUK
Kategorie ochrany: Přírodní památka
Rok vyhlášení: 1990
Výměra: 1,28 ha
Katastrální území: Kněžice - Víska

Jedná se o menší luční enklávu obklopenou smrkovým lesem, a to v pramenné oblasti Víseckého potoka. Zachoval se zde zbytek přirozeně vyvinutých vlhkomilných porostů podhorských pcháčových a rašelinných luk, které bývaly hojné v celém regionu.

Z ohrožených druhů tu roste prstnatec májový, vachta trojlistá a vrba rozmarýnolistá, z běžných mokřadních druhů např. blatouch bahenní, děhel lesní, kohoutek luční, kozlík dvoudomý, pcháč bahenní, přeslička bahenní, p. lesní, p. říční, starček potoční, suchopýr úzkolistý, svízel močálový, tužebník jilmový a některé další. V roce 1983 bylo na lokalitu přesazeno 200 rostlin chráněné bledule jarní ze staveniště přehrady na Olšanském potoce.
Tato přirozená vlhká louka je hnízdištěm ptačích druhů, které jsou vázány na mokřadní typy biotopů. Mezi ohrožené patří bekasina otavní, bramborníček hnědý, hýl rudý a strnad luční. Vhodné stanoviště zde našla ještěrka živorodá.
Zpět


© 2007 Jules